Disclaimer

Het gebruik van onze website moet steeds gebeuren conform de rechten en plichten die duidelijk op de website vermeld staan. 

De rechten en plichten die bepaald zijn in de Cookieverklaring en de Privacyverklaring. Het geheel van deze teksten zijn onze Algemene Voorwaarden.
Deze Algemene Voorwaarden gelden zowel voor ons - Marlon - als voor jou, de Gebruiker. Zodra je gebruik maakt van onze website erken en aanvaard je uitdrukkelijk dat onze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en ga je ermee akkoord dat je eigen Algemene Voorwaarden hier niet geldig zijn.

In uitzonderlijke gevallen kunnen we afwijken van de Algemene Voorwaarden. Deze afwijkingen worden steeds schriftelijk vastgelegd en dienen door alle partijen aanvaard te worden. Deze afwijkingen gelden slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. Ze hebben geen effect op de toepassing van overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden.

Wie zijn wij?

Als je onze casestudies en diensten al eens onder de loep hebt genomen, weet je dat wij webbureau Marlon zijn. Onze website www.marlon.be is eigendom van Marlon bvba en onze contactgegevens vind je - of course - op onze contactpagina. Maar we herhalen ze met plezier hier nog eens:

Marlon bvba
Pauline van pottelsberghelaan 22
9051 Gent
België

E-mail: info@marlon.be
Telefoon: +32 9 329 06 76

Heb je vragen of opmerkingen? Contacteer ons dan gerust. Wij beantwoorden je e-mail zo spoedig mogelijk. 

Onze website

Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

Als ervaren webbureau is het een absolute must dat onze eigen website gebruiksvriendelijk én veilig is voor iedere Gebruiker. You must practise what you preach. We nemen dan ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze website te garanderen. Toch kunnen we jou geen absolute garanties geven en moet je onze maatregelen beschouwen als een middelenverbintenis. Qué? Een middelenverbintenis wil zeggen dat wij naar best vermogen handelen en ons niet verbinden tot een bepaald doel of resultaat. 

Ieder gebruik van de website gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat wij geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan de website, ongeacht het bestaan van een vreemde oorzaak of overmacht. 
We hebben het recht om de toegang tot onze website te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde.

Is onze website niet bereikbaar, maar heb je nood aan een portie Marlon? Check onze Facebook- en Instagrampagina voor een blik achter de schermen.
 

Inhoud op onze website

Wij bepalen grotendeels de inhoud van onze website en besteden de grootste zorg aan deze inhoud. Dit wil zeggen dat we de nodige maatregelen nemen om onze website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook wanneer content wordt aangeleverd door derde partijen. De inhoud op onze website kan steeds gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. Vind je niet meteen wat je zocht? Aarzel dan niet om ons te contacteren, want we hebben zoveel te vertellen. 

Hoewel we ons uiterste best doen, kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van de informatie op onze website. Het is mogelijk dat informatie niet volledig, voldoende accuraat en/of nuttig is. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de Gebruiker lijdt ten gevolge van de informatie op onze website.

Als bepaalde inhoud op onze website een schending van de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan: laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Zo kunnen we de gepaste maatregelen nemen en de content gedeeltelijk of volledig verwijderen of aanpassen.  

Download je content van onze website? Dan gebeurt dit steeds op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor de download zelf, verlies van data of schade aan het computersysteem. Dat valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker.
Programmeer - en/of typefouten in prijzen en specifieke informatie over producten en diensten op de website geven de Gebruiker niet het recht om op basis van deze foutieve informatie een overeenkomst te claimen met Marlon bvba. 

Wat wij van jou als Gebruiker verwachten

Ook als Gebruiker draag je een zekere verantwoordelijkheid bij het gebruik van onze website. Handelingen die een schadelijke impact kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de website zijn dan ook absoluut niet toegelaten. Zo mag je onze website niet gebruiken om ons businessmodel te omzeilen en/of om informatie van andere Gebruikers op grote schaal te verzamelen.

Het is bijgevolg niet toegelaten om onze website te gebruiken voor de verspreiding van inhoud die schade aan andere Gebruikers van de website kan toebrengen. Computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots zijn een absolute no-go. Net zoals de verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via de website zoals junkmail, spamming en kettingbrieven.

Gebeurt dit toch? Dan treden wij hard op en doen wij beroep op ons recht om alle noodzakelijke handelingen te treffen. We zullen alle nodige stappen ondernemen om de berokkenen schade aan ons én onze Gebruikers, zowel op gerechtelijk als buitengerechtelijk vlak, te herstellen. De Gebruiker is als enige persoonlijk en integraal verantwoordelijk indien zijn handelingen en gedragingen effectief schade veroorzaken aan de website en de andere Gebruikers. In dat geval is hij verplicht om Marlon te vrijwaren van iedere schadeclaim die volgt. 

Links naar externe websites

De inhoud van onze website kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde website bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.

Wij voeren geen controles uit op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra je als Gebruiker op de link klikt, verlaat je onze website en kun je ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade.
Het is mogelijk dat vreemde websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Daarom raden wij aan om aandachtig de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring van deze websites door te nemen.

Mag ik iets gebruiken van deze site?

Leuk dat je fan bent van Marlon! Maar gebruik ons logo en onze naam niet zomaar. Tenzij je natuurlijk positieve reclame voor ons wilt maken. Ook onze illustraties en iconen zijn eigendom van Marlon bvba en mag je niet zonder expliciete en schriftelijke toestemming gebruiken. 
Is het design van onze website precies wat je zoekt? Fijn! Maar kopieer het niet. En neen, zelfs als je een paar kleuren verandert, pleeg je nog steeds plagiaat. Maar bel ons gerust even. We maken met plezier een webdesign op maat voor je.  

Vind je onze teksten top? Een klakkeloze kopie ervan is géén compliment voor onze copywriter. Zelfs als je hier en daar een woord verandert: we will know. Laat je gerust door ons inspireren, maar schrijf je teksten zelf of neem een goede copywriter onder de arm voor jouw project. 
Creativiteit verdient bescherming, zo ook onze website en haar inhoud. De intellectuele eigendomsrechten komen toe aan alle rechthebbende partijen waaronder Marlon bvba en derde partijen. Onder andere foto’s, video’s, audio, teksten, ideeën, notities, tekeningen, illustraties, iconen, artikels … vallen onder inhoud. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze websites wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht. 

Iedere Gebruiker heeft beperkte rechten op vlak van toegang, gebruik en weergave van onze websites en haar inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt. Wij vragen je dan ook als Gebruiker om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de door deze rechten beschermde zaken, zonder de toestemming van de rechthebbenden. 
Marlon bvba hecht belang aan haar intellectuele eigendomsrechten en heeft hiervoor alle mogelijke maatregelen getroffen om de bescherming te garanderen. Iedere inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten wordt vervolgd. Dus bezint, eer ge copy paste.

Verplichtingen inzake deelname aan de blog

ls Gebruiker mag je alleen geoorloofde en persoonlijke berichten en commentaren versturen en ontvangen. De informatie dient relevant te zijn voor het onderwerp van het artikel waarop je reageert. Onrechtmatige uitlatingen zijn niet toegestaan: uitlatingen die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, uitlatingen die discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn of op een andere manier inbreuk plegen op de rechten van anderen ... Let’s play it fair.

Je mag geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd worden, tenzij je zelf over eigenaar ben van de rechten of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie ervan op de website. In elk geval vrijwaar je Marlon bvba tegen alle aanspraken van derden.

Marlon bvba kan zonder kennisgeving berichten of commentaren voor de blog weren als ze niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden. Marlon bvba kan je vragen om je naam en e-mailadres op te geven. Indien de politiediensten en gerechtelijke autoriteiten onderzoek doen naar ongeoorloofd gedrag in het kader van de blog beschikken wij over het recht om je gegevens door te geven. Als deelnemer aan de blog accepteer je dat Marlon jouw naam vermeldt op de webpagina van het artikel.
 

Algemene bepalingen omtrent de Algemene Voorwaarden.

Wij behouden de vrijheid om onze website en de daarbij behorende diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving van de Gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding.
Deze Algemene Voorwaarden wordt exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Marlon bvba, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement Gent.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking.